Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Decyzja Nr 68/2006
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Goleniowie
z dnia 20 grudnia 2006 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GOLENIOWIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, zwanej dalej "komendą powiatową", określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

1)  kierowanie pracą komendy powiatowej;
2)  strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
3)  zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4)  wzory pieczęci i stempli;
5)  liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§ 2
 1. Komenda jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu goleniowskiego.
 3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Goleniów.
§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)  KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
2)  OSP - ochotniczą straż pożarną;
3)  jrg - jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
4)  ksrg - krajowy system ratowniczo - gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

§ 4
 1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "komendantem powiatowym", zastrzega się dokumentację:

  1)  dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
  3)  kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
  4)  pisma kierowane do senatorów i posłów;
  5)  odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
  6)  zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
  7)  zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
  8)  władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego jako organu administracji publicznej.
 2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
 3. Komendant powiatowy lub zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu we wtorki od 15.30 do 16.30.
 4. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

§ 5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)  wydział operacyjno - szkoleniowy   - symbol - PR;
2)  samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych   - symbol - PZ;
3)  samodzielne stanowisko pracy ds. kadr - symbol - PK;
4)  samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji - symbol - PO;
5)  sekcja ds. finansów - symbol - PF;
6)  samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowsko - technicznych - symbol - PT;
7)  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Goleniowie - symbol PJRG
a)  Posterunek w Nowogardzie.

§ 6
 1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

  1)  sekcja ds. finansów
  2)  samodzielne stanowisko pracy ds. kadr
  3)  samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji
  4)  samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowsko-technicznych
  5)  zadania z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych
  6)  zadania z zakresu BHP.
 2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

  1)  wydział operacyjno - szkoleniowy
  2)  samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych
  3)  jednostkę ratowniczo-gaśniczą w Goleniowie.

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 7
 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
 2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.
 4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

  1)  planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
  2)  podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
  3)  sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
  4)  współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
  5)  współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg;
  6)  współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
  7)  załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
  8)  realizowanie zaleceń pokontrolnych;
  9)  realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
  10)  realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  11)  opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
  12)  wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
  13)  przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
  14)  realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
  15)  współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
  16)  realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na terenie powiatu.
§ 8. Do zadań wydziału operacyjno - szkoleniowego należy w szczególności:

1)  analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
2)  opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
3)  przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4)  koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
5)  przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
6)  analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7)  zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
8)  sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
9)  współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
10)  przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
11)  nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
12)  przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
13)  przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
14)  koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
15)  prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania;
16)  bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
17)  planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;
18)  organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego dla członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
19)  inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu;
20)  rganizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
21)  nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
22)  planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych;
23)  planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
24)  nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszarze chronionym;
25)  analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
26)  koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krsg na obszarze działania komendy powiatowej;
27)  planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
28)  zapewnienie niezawodnego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
29)  przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu do działań obronnych w komendzie powiatowej.

§ 9. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno - rozpoznawczych należy w szczególności:
 1. W zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

  1)  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
  2)  współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
  3)  inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
  4)  opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  5)  opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
  6)  analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
  7)  opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
  8)  organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
  9)  rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
  10)  przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
  11)  przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
  12)  wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
  13)  wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 2. W zakresie BHP:

  1)  prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2)  sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  3)  nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
  4)  opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
  5)  nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
  6)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  7)  przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  8)  ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
  9)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  10)  uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
§ 10. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kadr należy w szczególności:

1)  realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
2)  przygotowywanie zakresów czynności dla pracowników w komendzie powiatowej;
3)  opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
4)  prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
5)  sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
6)  analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
7)  prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów; realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
8)  opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
9)  prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

§ 11. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacji należy w szczególności:

1)  opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
2)  ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
3)  realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
4)  organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
5)  opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
6)  organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
7)  przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
8)  organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;
9)  realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
10)  prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
11)  prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej.

§ 12. Do zadań sekcji finansów należy w szczególności:

1)  sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
2)  prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3)  prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a)  wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
b)  zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
c)  przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)  zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4)  analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5)  prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6)  nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
7)  prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
8)  prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku.

§ 13. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowsko – technicznych należy w szczególności:
 1. W zakresie spraw kwatermistrzowsko-technicznych:

  1)  administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
  3)  opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
  4)  dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
  5)  zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
  6)  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
  7)  analiza przydatności rzeczowych składników majątku oraz przygotowanie sposobu ich zagospodarowania lub likwidacji;
  8)  sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
  9)  prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez pracowników komendy;
  10)  systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
  11)  realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
  12)  ewidencja oraz nadzór nad konserwacją sprzętu obrony cywilnej;
  13)  inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
  14)  prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego;
  15)  prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
  16)  nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów i innych materiałów eksploatacyjnych;
  17)  organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
  18)  wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
  19)  analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
  20)  zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
  21)  współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
  22)  sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
  23)  wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
  24)  nadzór nad realizacją zadań administratora sieci i środowisk programowych;
  25)  administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
  26)  utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
  27)  nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
  28)  współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
  29)  sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 2. W zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych:

  1)  koordynowanie i realizacja zadań obronnych;
  2)  realizacja zadań, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:
  1)  prowadzenie kancelarii tajnej;
  2)  zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
  3)  kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
  4)  opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  5)  planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
§ 14. Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

1)  organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2)  dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3)  wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4)  wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5)  wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych i powodziowych;
6)  przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
7)  współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
8)  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
9)  realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
10)  prowadzenie doskonalenia zawodowego;
11)  udział w aktualizacji:
a)  stanu gotowości operacyjnej,
b)  procedur ratowniczych,
c)  dokumentacji operacyjnej;
12)  udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
13)  udział w szkoleniu członków OSP z terenu powiatu.

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

§ 15. Komenda powiatowa używa:

1)  urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, woj. zachodniopomorskie”;
2)  urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, woj. zachodniopomorskie”;
3)  pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, woj. zachodniopomorskie”;
4)  stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GOLENIOWIE, woj. zachodniopomorskie;

5)  innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 16
 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek nr 1.
 2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych określa tabela nr 1.

§ 17. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby PSK i JRG określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej PSP wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

Komendant Powiatowy PSP
w Goleniowie
st. bryg. Bogusław Tunkiewicz

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 6483
Wprowadzony przez: mł. asp. Marcin Borecki
Data opublikowania: 2008-05-11 19:52:51
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-06-23 14:09:03 Bogusław Tunkiewicz
2016-06-23 13:42:30 Bogusław Tunkiewicz
2012-07-17 11:59:24 Bogusław Tunkiewicz
2008-05-15 20:37:31 Bogusław Tunkiewicz
2008-05-15 20:35:54 Bogusław Tunkiewicz
2008-05-15 20:31:03 Bogusław Tunkiewicz
2008-05-15 19:14:54 Bogusław Tunkiewicz
2008-05-15 18:16:29 Bogusław Tunkiewicz
2008-05-15 18:14:27 Bogusław Tunkiewicz
2008-05-15 18:12:50 Bogusław Tunkiewicz
 
Pokaż starsze