Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
Korespondencja, która jest adresowana na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie jest przyjmowana, otwierana i wpisywana do rejestrów korespondencji w sekretariacie a następnie przekazywana do Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie. Komendant Powiatowy PSP po zapoznaniu się z jego treścią dekretuje pismo na komórkę organizacyjną, która ma załatwić tę sprawę albo dołączyć do swoich akt. Rozdzielaniem korespondencji przekazanej przez Komendanta Powiatowego PSP na poszczególne komórki organizacyjne zajmuje się sekretariat. Korespondencja adresowana imiennie odbierana jest przez sekretariat   i przekazywana adresatowi.
Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy:
·         odręczną,
·         korespondencyjną,
·         inną (np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu).
          Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy - bezpośrednio na otrzymanym piśmie - zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia. Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.
Załatwienie spraw może być:
·         tymczasowe - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
·         ostateczne - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.
          Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności w terenie sporządza się, jeśli nie jest dla nich przewidziana forma protokołu, notatki służbowe lub czyni adnotacje na aktach, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy. Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.
         Referent sporządza pismo i przedstawia je do podpisu. Po podpisaniu referent dołącza do niego załączniki i wraz z kopią pisma przekazuje je do sekretariatu celem wysłania adresatowi. Jeżeli załatwienie sprawy   w zakreślonym terminie nie jest możliwe:
1.  należy postąpić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Postępowania 
      Administracyjnego,
2.  gdy w konkretnej sprawie nie stosuje się przepisów wymienionych w pkt.1, a sprawa dotyczy organu nadrzędnego, należy zwrócić się do tego organu z wnioskiem o przesunięcie terminu, podając przyczyny  uniemożliwiające załatwienie sprawy w wyznaczonym terminie oraz zaproponować nowy termin jej załatwienia.
           Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. oraz dodatkowo w każdy wtorek po godzinach urzędowania tj. od godz. 15.30 do godz. 16.30.
Szukaj w tym dziale: