Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie

Państwowa Straż Pożarna jako formacja zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności,
 7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 8. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
 9. realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

 

Zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.

 

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej, 
 2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych, 
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 
 4.  dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez stanowisko kierowania, 
 5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą umów i porozumień międzynarodowych,
 6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu, przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, 
 8. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie, 
 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 
 10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu, 
 11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 
 12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa, 
 13. wstępne ustalenie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia, 
 14. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego, 
 15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych 
 16. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze powiatu,
 17. wprowadzenie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu  dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.
 18. współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
 19. przeprowadzanie inspekcji gotowości ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 20. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

 

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach, o których mowa powyżej, organami wyższego stopnia są:

 1. w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 2. w stosunku do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

 

Szukaj w tym dziale: