Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie


Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej PSP w Goleniowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie

st. bryg. Arkadiusz Skrzypczak

przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach – codziennie oraz w sprawach skarg i wniosków – codzienne w godzinach urzędowania a także dodatkowo we wtorki w godz. od 15:30 do godz. 16:30.

 

Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego PSP, jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

 

W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej PSP właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań.

 

Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy poprzez:

  • osobiste doręczenie w siedzibie komendy do sekretariatu:
    ul. gen. Władysława Andersa 8
    72-100 Goleniów
  • listownie na adres podany wyżej,
  • faksem na nr (091) 431 79 09,
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@straz.goleniow.pl

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:

  • ustnie do protokołu (przez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza „Protokół przyjęcia skargi/wniosku” kierowanego do Komendanta Powiatowego PSP,
  • pisemnie.

Sprawy załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a czynności kancelaryjne realizowane w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu. Rejestracja spraw następuje zgodnie z „Rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP” stanowiącym załącznik do decyzji Komendanta Głównego PSP w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 

Szukaj w tym dziale: